Onderzoek uit Nijmegen bewijst:

kognitieve gedragstherapie is niet effektief

 

(deel 2, studie 2005)!

 

Sommige professoren kunnen blijkbaar slecht rekenen ......

 

 

 

 


 

Onderzoek uit 2005 naar het effekt van CBT-groepstherapie

 

 

Cognitive Behaviour Group Therapy for Chronic Fatigue Syndrome:

A Non-Randomised Waiting List Controlled Study

Psychother Psychosom 2005;74:218Ė224.

E. Bazelmans, J.B. Prins, R. Lulofs, J.W.M. van der Meer, G. Bleijenberg

The Netherlands Fatigue Research Group Nijmegen

 

Voor een samenvatting: klik hier.

 

 

Kandidaten:

 

139 mensen met "vermoeidheidsklachten" kregen van Nijmegen en Maastricht de diagnose CVS.

 

 

Afvallers vooraf:

 

72 mensen (=52%) mochten, konden of wilden niet meedoen:

 • deelnemers voldeden niet aan de zeer lage minimum-kriterium voor moeheid en pijn (7%),

 • deelnemers wilden andere behandelingen (waaronder medicijnen) niet beŽindigen (14%) en

 • deelnemers wilden om andere reden niet deelnemen (31%).

  • frekwente reis naar Nijmegen/Maastricht te zwaar/onmogelijk,
  • zwangerschap,
  • te veel klachten,
  • niet geloven dat CBT iets zou toevoegen aan eerdere psychologische behandelingen.

Dus slechts 67 mensen met "CVS" mogen/kunnen meedoen: meer dan de helft is vooraf al afgevallen!

Onder die afvallers met name de "zware gevallen" (i.v.m. reizen) en de "ongelovigen".

 

 

Deelnemers:

 

De patiŽnten met CVS werden vervolgens in twee groepen ingedeeld:

1. Mensen die werden behandeld met kognitieve gedragstherapie in groepsverband (CBGT) : 31

2. Mensen die niet werden behandeld: wachtlijst-patiŽnten (WL): 36.

 

 

Resultaten:

 

Na 6 maanden werden de eindresultaten bepaald:

 • primaire graadmeters:

  • moeheid en

  • funktionele beperkingen (dingen niet kunnen doen).

 • sekundaire graadmeters:

  • eigen inschattingen van moeheid,

  • eigen inschatting van pijn,

  • eigen inschatting van psychische ongemak en

  • eigen inschatting van depressie.

 • mogelijk instandhoudende faktoren:

  • geloven dat CVS een fysieke ziekte is,

  • eigen kracht,

  • vermijden van aktiviteiten en

  • nadruk leggen op lichamelijke klachten

 

We zullen hier uitsluitend de primaire graadmeters vermelden:

 

 

Kognitieve gedragstherapie

in groepsverband (CBGT)

Deelnemers

31

 

Afvallers/niet-geanalyseerd

4

 

Lichte of grote verbetering

10

37 %

Geen verbetering of verslechtering

17

63 %

 

 

Opmerkingen:

 • De mensen die niet verbeterden of er op achteruit gingen,

  • hadden vooraf veel grotere funktionele beperkingen,

  • hadden vooraf veel zwaardere klachten (zelf-ervaren moeheid en pijn) en

  • werkten aanzienlijk minder uren.

 • Men heeft "geen verbetering" en "verslechtering" enerzijds en "lichte verbetering" en "grote verbetering" anderzijds achteraf op een grote hoop gegooid. Waarom?

 • Het doet vermoeden dat in de eerste groep mensen er voornamelijk op achteruit gingen

  en de verbeteringen licht waren.

 • Door gedragstherapie zijn de funktionele beperkingen (licht) toegenomen, bij mensen op de wachtlijst waren die funktionele beperkingen juist afgenomen (rust roest toch, of juist niet?).

 • Bij mensen die gedragstherapie ondergingen, was de aktiviteiten-vermijdingsangst gegroeid!!

 • De mensen die aan deze studie deelnamen, hadden

  • relatief veel last van vermoeidheid en

  • relatief weinig last van funktionele beperkingen (als gevolg van hun klachten).

  Dit bevestigt opnieuw het beeld dat het in Nijmegen-studies m.n. om "vermoeide mensen" gaat.

 • Opvallend aan alle deelnemers voorafgaande aan deze studie verder:

  • relatief weinig  last van pijn,

  • relatief weinig van depressies en

  • relatief weinig aktiviteits-vermijdingsangst.

 

 

Konklusies:

 

Wat kunnen we uit al de bovenstaande cijfers afleiden?

 

 • Meer dan de helft (52%) van de patiŽnten viel vooraf reeds af.

 • Slecht 37% van de mensen rapporteerden een (lichte of grote) verbetering door CGT.

 • Men stelt zelf dat de lichte gevallen het meest profiteren en wil zich daar voortaan op richten.

 • 63% (bijna tweederde) hadden geen verbetering of gingen er zelfs op achteruit.

 • Het feit de laatste groep achteraf op een hoop geveegd is, is methodisch onjuist!

 • Er wordt nimmer getwijfeld aan de "verkochte" therapie. Men verzint zelfs allerlei smoesjes:

  • Er werd te veel tijd besteed aan rust en ontspanning.

  • PatiŽnten hebben elkaars "slecht aangepast/dysfunktioneel gedrag" versterkt!

  • Een geschil m.b.t. op arbeidsongeschiktheiduitkeringen beÔnvloed de uitkomst negatief!

  • In de toekomst mag men zelfs niet meer in een juridische procedure betrokken zijn...

  • De gedragstherapeuten hadden te weinig ervaring en ME-patiŽnten zijn zeer lastig!

 

 


 

De resultaten van de studie uit 2005 grafisch weergegeven: