De voorgeschiedenis van patient X

 

1       Therapieën voorafgaand aan de “Brusselse therapie”

 

Therapie, specialisme, medicijn of supplement

Toelichting

Effekt

Link

n

Kleurenbioresonantie-therapie

D.m.v. kleuren en de bij­be­­horende frekwen-tie wor­den ziekte-verwekkers (pa­tho­ge­nen: virussen, bakte-riën, schimmels etc.) op­gespoord. Vervol­gens wor­den de “ge­vonden” pa­thogenen d.m.v. hoog­fre­kwente tril­lingen opge­ruimd.

 

http://colour-therapy.co.nz/

 

n

Mesologie

Mesologie: de kombi-natie van regulier me-dische ken­nis en ken-nis uit kom­ple­mentaire (“alternatie­ve”, “niet-westerse” ) geneeswij­zen in onder­zoek en behan­deling van m.n. chronische aandoe­ningen (o.a. m.b.v. dieet).

Beperkt

http://www.mesologie.nl/

index.php?

section=2&page=2

 

n

Elektro-acupunctuur

Elektro-acupunctuur is een vorm van acu-punc­tuur t.b.v. diag-nose. Speci­fieke pun-ten op het lichaam hebben een be­paalde elektrische weer­stand. Een speci­fiek punt op de huid hoort bij een speci­fiek or­gaan. Een afwijkende weer­stand duidt op een ziek orgaan.

 

http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/

acupunctuur

 

http://www.acupunctuur.

com/m/h.vandermeiden/

 

n

Melatonine

Melatonine (aan­­­ge­maakt door de pijn­ap­pelklier) speelt een rol bij o.a. goede nacht­rust (snel inslapen, diep slapen), onder-steuning van het af-weer­systeem, ge­zon-de hart- en bloedvaten.

 

http://www.huisartsen

kliniek.nl/me_poli_zh_gv

 

http://informatie.

melatonine.nl/

 

n

Balance therapy

Diagnose: drukken op 'al dan niet gevoelige' punten in het lichaam waar zich uit­einden van zenuwen be­vin­den die met de diverse orga­nen in verbinding staan. Behandeling: medicinale thee of cap­sules, homeo­pa­thische midde­len, tinc­turen, krui­den en diëten.

Beperkt

http://www.kpg.nl/

balans.html

 

n

Acclydine

Acclydine is een stof af­kom­stig van planten die de rol van het groei­­hormoon IgF-1 over kan nemen (bij een te­kort). IgF-1 draagt bij aan be­tere glucose- en ami­no­zuuropname van  cellen en betere intra­cel­lulaire lipid- en gly­co­geen­synthese. IgF-1 heeft een positief effect op de eiwit­op­bouw van met na­me spiercellen. Ook draagt Acclydine bij aan een goe­de vetstofwisseling.

Tijdelijk:

Heeft enkele maanden gewerkt, daarna terug-val en verergering ziek­te­beeld dan wel het ziekte­beeld gaat verder daar waar het gestopt was

http://www.optipharma.nl/

overzicht-index.html

 

http://members.lycos.nl/

acclydine/

 

n

Natuurgeneeskundig therapeut

o.a. organisch ijzer,

B6/B11/B12-injecties.

 

 

n

Ginseng,

Aloë Vera Juice e.d.

 

 

 

n

Natuurgeneeskundig arts

Supplementen, accly­di­ne, me­di­catie voor lever, pijnappelklier e.d.

 

 

n

Reumatologen

Kort, algemeen, reumamedicatie

 

 

n

Slaaptabletten

Zowel regulier als homeopathisch

 

 

n

Morfineachtigen

Voorgeschreven door huisarts i.v.m. pijn- en slaap­klach­ten

 

 

n

Cannabis

Voorschrift huisarts

(zie morfineachtigen)

Positief t.a.v. slaapproblemen

http://www.cannabis

bureau.nl/ned/index.html

 

http://www.minvws.nl/

rapporten/gmt/

medicinaal_gebruik_

cannabis.asp

n

Allergieonderzoek

 

 

 

n

Fibromyalgie revalidatie;

Nooit hoeven/mogen komen wegens ME

 

 

n

Neuroloog

2 maal bezocht;

scan, EEG e.d.

 

 

n

Cardiologie

Poli meerdere malen ECG,

24 uurs ECG

 

 

n

Suikeriname beperken

Incl. Prikken

i.v.m. te lage suikerwaarden

Positief,

nog steeds

 

n

B12 injekties

 

Positief,

nog steeds

 

n

Osteopathie

Osteopathie is een al­terna­tie­ve ge­nees­wijze, die ge­bruik maakt van manuele han­delingen. De Ameri­kaan­se arts Andrew Still combi­neerde zijn medische kennis met zijn eigen inzicht dat als lichaams­weefsels hun be­weeg­lijkheid ver­lie­zen dit na­delige effecten op de ge­zondheid heeft. Still ontwik­kel­de een metho­de om met zijn han­den minder beweeg­lijke weefsels op te sporen en de beweeglijkheid ervan te herstellen.

Positief, maar zeer kortdurend.

 

Alleen bij zeer regel­ma­tige behandeling verminderen de klachten tijdelijk (m.n. maag-, darm- en lever-klachten).

 

n

Fysiotherapie

 

Beperkt, werkt alleen voor posttraumatische dys­tro­fie-klachten

 

 

 

Voor het overige geldt, dat het totaal niet gewerkt heeft.                                                                                               

Wellicht heeft het wel het tempo van de aftakeling vertraagd.

Hierbij denk ik dan aan de kleu­ren­bioresonantie en de middelen voor lever e.d.

 

 

De morfineachtigen waren vreselijk.

Zoals bij veel mensen met “ME-achtige klach­ten” werken medicijnen gewoonlijk averechts.

De morfine-achtigen leiden ertoe dat ik letterlijk volledig horizontaal ging en mijn normale be­wustzijn verloor.

Dit geldt ook voor de reguliere slaaptabletten.